DISCLAIMER

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Zonnegroet is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe Zonnegroet of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonnegroet.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

 

Zonnegroet

e-mail: info@Zonnegroet.com

 

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Zonnegroet geen controle heeft. Zonnegroet draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.